O KANCELARII

Kancelaria mieści się w Gostyniu, przy ul. 1 Maja 17 (na I piętrze). Prowadzona jest przez adwokata Marcina Skibę.

Adwokat Marcin Skiba – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 r. obronił pracę magisterską pt. Przestępstwa popełniane za pomocą Internetu (na podstawie spraw rozpoznanych przez sądy rejonowe w Poznaniu w latach 2008 – 2011 – aspekt kryminalistyczny) przygotowaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Huberta Kołeckiego. Już w trakcie studiów rozpoczął praktyczne przygotowanie do zawodu, odbywając staże w poznańskich kancelariach prawniczych. W latach 2012 – 2015 r. odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W trakcie aplikacji świadczył pomoc prawną w Kancelarii Patrona – adwokata Jakuba Staszczyka w Środzie Wielkopolskiej.
W zakresie świadczonych usług prawnych, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego i ubezpieczeń społecznych współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Moniki Żak-Skiby.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria stara się odpowiadać na potrzeby Klientów, świadcząc usługi w oczekiwanych przez nich sprawach i rozwijając swoje kompetencje w tych dziedzinach. Specyfika lokalnego rynku powoduje, że w Kancelarii dominują sprawy cywilne, rodzinne i karne. Niemniej Kancelaria chętnie zajmuje się również sprawami niestandardowymi, wymagającymi indywidualnego podejścia i ponadprzeciętnego zaangażowania, w tym na obszarze innych województw. W każdej prowadzonej sprawie adwokat Marcin Skiba stara się znaleźć nieszablonowe rozwiązania, aby w efekcie zaproponować kilka możliwych wariantów postępowania. Kancelaria dużą wagę przykłada do kontaktu z Klientem, czego wyrazem jest bieżące informowanie go o przebiegu sprawy. Zapraszamy do Współpracy.


Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

Sprawy cywilne

 • sprawy odszkodowawcze;
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (przygotowywanie umów, analiza umów lub ich projektów, dochodzenie roszczeń z umów);
 • windykacja należności, w tym reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • prawo rzeczowe (ustanowienie służebności, ochrona prawa własności, zasiedzenie;
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe);
 • sprawy o eksmisję;

Sprawy gospodarcze

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (doradztwo prawne);
 • sporządzanie i analiza umów;
 • zakładanie, rejestrowanie i przekształcanie spółek;
 • przygotowywanie dokumentów (np. uchwał) dla podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • windykacja należności, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

Prawo pracy

 • reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem;
 • reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą;
 • przygotowywanie i analiza umów o pracę oraz regulaminów pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej i stosowania mobbingu;
 • sprawy o odprawę, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o zapłatę należności z tytułu godzin nadliczbowych;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę należności z tytułu podróży służbowych (diety i ryczałt za nocleg);

Prawo administracyjne

Sprawy rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (o powierzenie wykonywania, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej);
 • sprawy o ustalenie ojcostwa;

Prawo karne

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego (w postępowaniu przygotowawczym, sądowym);
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem (dążenie do ochrony praw osoby pokrzywdzonej poprzez udział w czynnościach, składanie wniosków dowodowych oraz wniosków procesowych, w tym o naprawienie szkody i zadośćuczynienie);
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, znieważenie);
 • reprezentacja osób skazanych w postępowaniu wykonawczym (sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zarządzenie wykonania kary).

W zakresie prawa administracyjnego i ubezpieczeń społecznych Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Moniki Żak-Skiby.

W celu uzyskania pomocy zapraszam do Kancelarii

proszę dzwonić, sekretariat, tel.: 796 565 224, 604 520 256 lub skorzystać z formularza kontaktowego

Jak dojechać do Kancelarii?
Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, dostępnymi materiałami oraz w oparciu o stawki przewidziane w aktualnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Kancelaria umożliwia następujące rodzaje rozliczeń:

 • za każdą czynność oddzielnie (udzielenie porady, analiza umowy, przygotowanie projektu pisma, udział w rozprawie itp.);

 • całościowe za poprowadzenie sprawy;

 • ryczałtowe – stała płatność miesięczna za obsługę prawną klienta w umówionym zakresie;

 • godzinowe – ustalona zostaje stawka godzinowa, wynagrodzenie stanowi iloczyn liczby godzin poświęconych na realizację zadania oraz stawki godzinowej;

 • ryczałtowo – godzinowe – stała płatność miesięczna za obsługę klienta w ramach ustalonej puli godzin do wykorzystania w okresie miesiąca, po przekroczeniu umówionej liczby godzin dodatkowe wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o wcześniejsze ustalenia z klientem – w oparciu o stawkę godzinową bądź za każdą czynność oddzielnie

KORZYŚCI

Dlaczego warto zwrócić się o pomoc/podjąć współpracę z Kancelarią?

 • uzyskacie Państwo wiedzę, jak Państwa problem przedstawia się w świetle przepisów prawa;

 • źle przygotowana umowa/wzór umowy może wyrządzić Państwu szkody zamiast przynieść korzyści;

 • opracowanie/analiza umowy przed jej zawarciem pozwala często uniknąć Państwu negatywnych skutków dla oraz w optymalny sposób zabezpieczyć Państwa interes;

 • dochodzenie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów przy wsparciu pełnomocnika jest często łatwiejsze i tańsze, niż się Państwu wydaje, a w ostatecznym rozrachunku większą część kosztów pokrywa dłużnik;

 • do osiągnięcia pożądanego rezultatu w procesie często nie wystarcza sam fakt, że macie Państwo „rację”, ale konieczna jest znajomość reguł rządzących postępowaniem, w tym stosownych terminów.

Co odróżnia adwokata od przedstawiciela tzw. firm odszkodowawczych?

 • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku błędu adwokata możecie Państwo zwrócić się do ubezpieczyciela o naprawienie szkody);

 • adwokat obowiązany jest doskonalić się zawodowo (co w praktyce oznacza konieczność udziału w szkoleniach zawodowych rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę);

 • adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka (gwarancja dyskrecji);

 • adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania Państwa przed sądami (dlatego też obiektywnie ocenia, czy w Państwa interesie jest zawarcie ugody na etapie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, czy też korzystniejsze dla Państwa jest dochodzenie roszczenia na drodze sądowej);

 • adwokata obowiązuje kodeks etyki zawodowej, a za zachowania sprzeczne z zasadami etyki adwokat ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Z ŻYCIA KANCELARII

Zapraszamy do odwiedzin bloga Kancelarii

SKONTAKTUJ SIĘ:

ul. 1 Maja 17, 63-800 Gostyń
gostyn@skibaadwokaci.pl
sekretariat, tel.: 796 565 224
tel.: 604 520 256
Kancelaria czynna: pn. – pt., godz. 9.00 – 16.30
Możliwość umówienia wizyty o innej godzinie.

Wyślij e-mail

SKONTAKTUJ SIĘ: