O KANCELARII

Kancelaria ma swoją siedzibę w Śremie, przy Placu 20 Października 4 (na I piętrze). Prowadzona jest przez adwokata Monikę Żak.

Adwokat Monika Żak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 r. obroniła pracę magisterską z dziedziny prawa rodzinnego, poświęconą alimentom, przygotowaną pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Bronisława Ziemianina. W latach 2013 – 2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W trakcie aplikacji świadczyła pomoc prawną w Kancelarii Patrona – adwokata Zbigniewa Staszczyka w Śremie. W roku 2016 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Śremie, specjalizującą się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, karnego i administracyjnego. Co roku uczestniczy w organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W zakresie świadczonych usług prawnych współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokata Zbigniewa Staszczyka.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi oraz w sprawach z zakresu prawa karnego i administracyjnego.


Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

Sprawy cywilne

 • sprawy odszkodowawcze;
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (przygotowywanie umów, analiza umów lub ich projektów, dochodzenie roszczeń z umów);
 • windykacja należności, w tym reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • prawo rzeczowe (ustanowienie służebności, ochrona prawa własności, zasiedzenie;
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe);
 • sprawy o eksmisję;

Sprawy gospodarcze

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (doradztwo prawne);
 • sporządzanie i analiza umów;
 • zakładanie, rejestrowanie i przekształcanie spółek;
 • przygotowywanie dokumentów (np. uchwał) dla podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • windykacja należności, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

Prawo pracy

 • reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem;
 • reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą;
 • przygotowywanie i analiza umów o pracę oraz regulaminów pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej i stosowania mobbingu;
 • sprawy o odprawę, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o zapłatę należności z tytułu godzin nadliczbowych;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę należności z tytułu podróży służbowych (diety i ryczałt za nocleg);

Prawo administracyjne

 • reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Sprawy rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (o powierzenie wykonywania, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej);
 • sprawy o ustalenie ojcostwa;

Prawo karne

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego (w postępowaniu przygotowawczym, sądowym);
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem (dążenie do ochrony praw osoby pokrzywdzonej poprzez udział w czynnościach, składanie wniosków dowodowych oraz wniosków procesowych, w tym o naprawienie szkody i zadośćuczynienie):
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, znieważenie):
 • reprezentacja osób skazanych w postępowaniu wykonawczym (sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zarządzenie wykonania kary);

W celu uzyskania pomocy zapraszam do Kancelarii

proszę dzwonić - 698 704 864
lub skorzystać z formularza kontaktowego

Nasze biuro w Śremie
Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY

[contact-form-7 404 "Not Found"]

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, dostępnymi materiałami oraz w oparciu o stawki przewidziane w aktualnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Kancelaria umożliwia następujące rodzaje rozliczeń:

 • za każdą czynność oddzielnie (udzielenie porady, analiza umowy, przygotowanie projektu pisma, udział w rozprawie itp.);

 • całościowe za poprowadzenie sprawy;

 • ryczałtowe – stała płatność miesięczna za obsługę prawną klienta w umówionym zakresie;

 • godzinowe – ustalona zostaje stawka godzinowa, wynagrodzenie stanowi iloczyn liczby godzin poświęconych na realizację zadania oraz stawki godzinowej;

 • ryczałtowo – godzinowe – stała płatność miesięczna za obsługę klienta w ramach ustalonej puli godzin do wykorzystania w okresie miesiąca, po przekroczeniu umówionej liczby godzin dodatkowe wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o wcześniejsze ustalenia z klientem – w oparciu o stawkę godzinową bądź za każdą czynność oddzielnie.

KORZYŚCI

Dlaczego warto zwrócić się o pomoc/podjąć współpracę z Kancelarią?

 • uzyskacie Państwo wiedzę, jak Państwa problem przedstawia się w świetle przepisów prawa;

 • źle przygotowana umowa/wzór umowy może wyrządzić Państwu szkody zamiast przynieść korzyści;

 • opracowanie/analiza umowy przed jej zawarciem pozwala często uniknąć Państwu negatywnych skutków dla oraz w optymalny sposób zabezpieczyć Państwa interes;

 • dochodzenie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów przy wsparciu pełnomocnika jest często łatwiejsze i tańsze, niż się Państwu wydaje, a w ostatecznym rozrachunku większą część kosztów pokrywa dłużnik;

 • do osiągnięcia pożądanego rezultatu w procesie często nie wystarcza sam fakt, że macie Państwo „rację”, ale konieczna jest znajomość reguł rządzących postępowaniem, w tym stosownych terminów.

Co odróżnia adwokata od przedstawiciela tzw. firm odszkodowawczych?

 • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku błędu adwokata możecie Państwo zwrócić się do ubezpieczyciela o naprawienie szkody);

 • adwokat obowiązany jest doskonalić się zawodowo (co w praktyce oznacza konieczność udziału w szkoleniach zawodowych rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę);

 • adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka (gwarancja dyskrecji);

 • adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania Państwa przed sądami (dlatego też obiektywnie ocenia, czy w Państwa interesie jest zawarcie ugody na etapie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, czy też korzystniejsze dla Państwa jest dochodzenie roszczenia na drodze sądowej);

 • adwokata obowiązuje kodeks etyki zawodowej, a za zachowania sprzeczne z zasadami etyki adwokat ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

SKONTAKTUJ SIĘ:

Plac 20 Października 4, 63-100 Śrem
srem@skibaadwokaci.pl
tel.: 698 704 864
Kancelaria czynna: pn. – pt., godz. 8.30 – 16.30
Istnieje także możliwość umówienia wizyty o innej godzinie.

Wyślij e-mail

SKONTAKTUJ SIĘ:

[contact-form-7 404 "Not Found"]